Marco Radeschi

Math 20750

Assignments

Assignment 1 (Due Fri, August 31)

Assignment 2 (Due Wed, September 5)

Assignment 3 (Due Wed, September 12)

Assignment 4 (Due Fri, September 21)

Assignment 5 (Due Wed, Oct 3)

Assignment 6 (Due Wed, Oct 10)

Assignment 7 (Due Wed, Oct 24) <== Worth 50% more!

Assignment 8 (Due Wed, Nov 7)

Assignment 9 (Due Wed, Nov 14)